Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor

 • Exekutorský úřad Praha 8

 • Vilímovská 671/10

 • 160 00 Praha 6

Další kontakty

 • Tel: 212 249 338  - nové tel. číslo od 1.7.2022

   

  Tel: 778 403 480, 778 403 481 - do 30.6.2022, od 1.7.2022 budou mimo provoz.

   

   

   

 • ID datové schránky: 3g8v2kk

 • e-mail: info@exekutorka.cz

 • číslo soudního exekutora: 182

 • IČ: 01791249

Úřední dny

 

 

 • POZOR! Od 1.7.2022 dochází ke změně úředních hodin a telefonního čísla.

   

  Úřední dny:

  Pondělí: 08:00 - 12:00 hodin  a 12:30 - 15:30 hodin.

  Čtvrtek: 08:00 - 11:00 hodin  a 12:30 - 15:30 hodin.

   

  Telefonické hovory jsou vyřizovány každý pracovní den v době:

  Pondělí až čtvrtek:   8:00 - 12:00 hodin a 12:30 - 15.00 hodin.

  Pátek: 8:00 - 12:00 hodin.

   

  Nahlížení do spisu po předchozí domluvě: 

  Pondělí: 08:00 - 12:00 hodin  a 12:30 - 15:30 hodin.

  Čtvrtek: 08:00 - 11:00 hodin a 12:30 - 15:30 hodin.

   

  UPOZORNĚNÍ:

  Na telefonický dotaz nelze sdělovat konkrétní údaje z exekučního spisu, budou sděleny pouze informace obecného charakteru.

  Od 1.7.2022 jsou ze zákona telefonické hovory nahrávány.

   

  Mimo tuto dobu můžete ke komunikaci využít naši e-mailovou adresu info@exekutorka.cz
   

 • Úterý, středa, pátek: není úřední den.

 • UPOZORNĚNÍ:

  Nekontaktujte v obvodu jiný exekutorský úřad Praha 8. V exekučním řízení, kde byla pověřena Mgr. Jana Kalistová, Vám jiný exekutorský úřad Praha 8 (jiný exekutor) o Vašem exekučním řízení neposkytne žádné informace!!!!

Pokladní hodiny a podatelna

 • V době úředních hodin.

  Pondělí: 8:00 - 12:00 hodin a 12:30 - 15:30 hodin.

  Čtvrtek: 8:00 - 11:00 hodin a 12:30 - 15:30 hodin.

 • UPOZORNĚNÍ:

  Nepožadujte, prosím,  přímo  osobní schůzku nebo osobní spojení s exekutorem. Každý exekuční případ je přidělen k vyřízení konkrétnímu pověřenému pracovníku úřadu, který má plnou pravomoc a kvalifikaci s Vámi případ projednat a rozhodnout o dalším postupu.
 • S pověřenými pracovníky exekutorského úřadu můžete jednat pouze v případě, že jste účastníkem exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce.  Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi v originále s úředně ověřeným podpisem, případně její úředně ověřená kopie nebo konverze plné moci z listiné podoby do podoby elektronické.  Jedině tímto způsobem může být kvalifikovaně prokázáno zastoupení účastníka. Na prosté kopie plných mocí či elektronicky zaslané prosté skeny plných mocí nebude brán zřetel.

   

  V případě, že chcete uhradit dluh za povinného, musíte k platbě doložit originál čestného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o tom, že peněžní prostředky jsou určeny na úhradu pohledávky povinného a byly zaslány nebo vloženy po dohodě s povinným. Do té doby, nebude k platbě přihlíženo a exekuce bude nadále pokračovat, jako by platba neproběhla.

Číslo účtu pro zasílání plateb

3316956379/0800 u České spořitelny a.s.

(variabilní symbol platby je tvořen spisovou značkou bez lomítka)

 

 


Exekuční činnost

 • Rychlé zpracování jakéhokoliv množství exekučních případů

 • Komplexní a důsledná lustrace majetku povinných, automatické lustrace

 • Činnost na území celé České republiky 

 • Individuální přístup k oprávněným 

 • Pravidelný reporting v dohodnuté periodicitě, možnost dálkového přístupu pro náhled do elektronického spisu

 • Okamžitý převod vymožených částek na účet oprávněného

 • Dlouholeté zkušenosti a mladý tým

Další činnost

 • Sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, které mají coby veřejné listiny povahu důkazu s presumpcí správnosti v soudním či jiném řízení před státním orgánem
 • Úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí v souvislosti s exekučním či jiným řízením
 • Právní pomoc po vydání exekučního titulu (včetně možnosti sepsat exekuční návrh podle exekučního řádu)
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých či nemovitých věcí na návrh vlastníka či jiné osoby oprávněné disponovat s věcí
 • Zajištění a správa majetku zajištěného v trestním řízení
 • Zprostředkování služeb advokáta

Žádost o splátkový kalendář

Pokud jste povinným (dlužníkem), proti němuž vede náš exekutorský úřad exekuci, můžete na tomto místě využít možnosti a požádat o splátkový kalendář.

Vyplněný formulář bude odeslán příslušným pracovníkům, kteří Vás budou zpětně kontaktovat a sdělí Vám, zda jsme Vámi navržené splátky ochotni akceptovat.


Založit splátkový kalendář

Exekuční návrh

Potřebujete podat Exekuční návrh?

Jednoduše vyplňte následující formulář a ze zadaných údajů Vám bude vygenerován dokument v PDF formátu. Co a jak s dokumentem dále Vám bude popsáno krok za krokem při vytvoření dokumentu.


Podat exekuční návrh

Žádost o snížení splátek

Slouží pouze k dočasnému snížení pravidelných dobrovolně hrazených splátek a nikoliv ke snížení či přerušení nařízených srážek prováděných v souladu s příslušným nařízením vlády.


Žádost o snížení splátek

Žádost o posunutí splátek

Slouží pouze k posunutí pravidelných dobrovolně hrazených splátek a nikoliv k posunutí či přerušení nařízených srážek prováděných v souladu s příslušným nařízením vlády.


Žádost o posunutí splátek