Další činnost


  • Sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, které mají coby veřejné listiny povahu důkazu s presumpcí správnosti v soudním či jiném řízení před státním orgánem

  • Úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí v souvislosti s exekučním či jiným řízením

  • Právní pomoc po vydání exekučního titulu (včetně možnosti sepsat exekuční návrh podle exekučního řádu)

  • Provádění dobrovolných dražeb movitých či nemovitých věcí na návrh vlastníka či jiné osoby oprávněné disponovat s věcí

  • Zajištění a správa majetku zajištěného v trestním řízení

  • Sepsání a doručování protokolu o oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání