Rodinný dům a zem.stav na rozsáhlých pozemcích, obec Vlčkovice v Podkrkonoší, k.ú. Horní Vlčkovice, okres Trutnov


 • Jednací číslo: 182 EX 2444/14
 • Vyřizuje: Mgr. Jana Čábelková
 • Stav dražby: Nařízená
 • Typ dražby: Elektronická
 • Cena: 6 570 000,00 Kč
 • Dražební jistota: 500 000,00 Kč
 • Nejnižší podání: 4 380 000,00 Kč
 • Datum dražby: 23. 5. 2019 10:00

Popis dražby

I.
Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):

 • pozemek parcela č. St. 39/1 o výměře 1010 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území;
  • součástí je stavba: Horní Vlčkovice, č.p. 86, bydlení,
  • stavba stojí na pozemku p.č.: St. 39/1
 • pozemek parcela č. St. 39/2 o výměře 109 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území;
  • na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav
 • pozemek parcela č. St. 110 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území;
 • pozemek parcela č. 58/2 o výměře 364 m2, zahrada, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
 • pozemek parcela č. 71 o výměře 726 m2, zahrada, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
 • pozemek parcela č. 72/1 o výměře 459 m2, zahrada, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
 • pozemek parcela č. 74/1 o výměře 2024 m2, zahrada, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
 • pozemek parcela č. 75 o výměře 90 m2, trvalý travní porost, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
 • pozemek parcela č. 712 o výměře 153 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, rozsáhlé chráněné území;
 • pozemek parcela č. 1110 o výměře 15309 m2, orná půda, rozsáhlé chráněné území,zemědělský půdní fond;
 • pozemek parcela č. 1137 o výměře 14577 m2, trvalý travní porost, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
 • pozemek parcela č. 1161 o výměře 22821 m2, orná půda, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
 • pozemek parcela č. 1182 o výměře 58653 m2, orná půda, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
 • pozemek parcela č. 1258 o výměře 12521 m2, trvalý travní porost, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
 • stavba bez čp/če, zem. stav na parcele St. 39/2, rozsáhlé chráněné území;
 • stavba bez čp/če, zem. stav na parcele St. 39/3, LV 10001, rozsáhlé chráněné území;

vše v katastrálním území Horní Vlčkovice, obec Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov,
zapsáno na LV č. 322 pro Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.


II.
Příslušenství nemovitých věcí, které se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):

Příslušenství nemovitých věcí představuje:
příslušenství stavby hlavní:
a)
vedlejší stavby: Na pozemku p.č. St. 39/2 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. St. 39/3 (LV 10001) - zastavěná plocha nádvoří a je situován objekt bez čp/če - zem. stav. Jedná se o přízemní objekt ze smíšeného zdiva pod sedlovou a pultovou střechou krytou eternitovými šablonami a taškou betonovou. Vedle rodinného domu, vlevo (pohled z přístupové komunikace), je situována přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Za rodinným domem, vpravo (pohled z přístupové komunikace), je situována přízemní stodola I ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Naproti rodinnému domu, vpravo (pohled z přístupové komunikace), je situována přízemní, zděná stodola II pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou.

b)
příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky
- dřevěné latě s kovovými sloupky
- kovová vrata s dřevěnými latěmi
- 3x kovová vrátka s dřevěnými latěmi
- zděná zídka z betonových tvarovek
- přípojky IS

 

------------------------------------------

I) Rodinný dům č.p. 86 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 39/1, p.č. St. 39/2, p.č. St. 110, p.č. 58/2, p.č. 71, p.č. 72/1, p.č. 74/1, p.č. 75 a p.č. 712

Na základě požadavku objednavatele jsou předmětem ocenění nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 39/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Horní Vlčkovice, č.p. 86, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 39/1), objektu bez čp/če, zem. stav na pozemcích p.č. St. 39/2 a p.č. St. 39/3 (LV č. 10001), včetně pozemku p.č. St. 39/2 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. St. 110 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: objekt bez čp/če, zem. stav, bez LV, pozemku p.č. 58/2 - zahrada, pozemku p.č. 71 - zahrada, pozemku p.č. 72/1 - zahrada, pozemku p.č. 74/1 - zahrada, pozemku p.č. 75 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 712 - ostatní plocha, vše v k.ú. Horní Vlčkovice, obec Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt bez čp/če, zem. stav (bez LV), na pozemku p.č. St. 110 již neexistuje. Dále bylo zjištěno, že objekty bez čp/če - zem. stav, na pozemcích p.č. St. 39/2 a p.č. St. 39/3, jsou užívány jako jeden funkční celek (dlouhodobě se jedná o jeden objekt). Evidenční stav staveb katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Vlčkovice v Podkrkonoší, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Horní Vlčkovice 86, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší - Horní Vlčkovice. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 672/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice 105, 54 401 Vlčkovice v Podkrkonoší, dále přes pozemek p.č. 712 - ostatní plocha, který je předmětem ocenění a přes pozemek p.č. 804/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice 105, 54 401 Vlčkovice v Podkrkonoší. Dle informací ČSÚ v obci Vlčkovice v Podkrkonoší je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinnými předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

 

II) Ostatní pozemky p.č. 1110, p.č. 1137, p.č. 1161, p.č. 1182 a p.č. 1258, vše v k.ú. Horní Vlčkovice

Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 1110 - orná půda, pozemku p.č. 1137 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1161 - orná půda, pozemku p.č. 1182 – orná půda a pozemku p.č. 1258 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Horní Vlčkovice, obec Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov. Pozemky p.č. 1110, p.č. 1137, p.č. 1161 a p.č. 1182 jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek p.č. 1258 je situován dále v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

 

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedeného věcného břemene.

 

Ocenění

Rodinný dům č.p. 86 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 39/1, p.č. St. 39/2, p.č. St. 110, p.č. 58/2, p.č. 71, p.č. 72/1, p.č. 74/1, p.č. 75 a p.č. 712

 

Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:

- možnost parkování ve vlastní garáži

- lokalita vhodná k bydlení

Záporné stránky oceňovaných nemovitostí:

- neúplná občanská vybavenost obce

- horší docházková vzdálenost do centra obce

- v obci není hloubková kanalizace a obecní vodovod

- evidenční stav předmětu ocenění neodpovídá skutečnosti

- nákres v KM neodpovídá skutečnosti

- nebyla umožněna kompletní prohlídka oceňovaných nemovitostí

 

Věcné břemeno váznoucí na předmět ocenění

Jedná se o věcné břemeno (podle listiny) POZ/346/95-KPÚ/2-VVP(HV) ze dne 20.5.1999 - oprávnění vstupovat na nemovitost za účelem opravy a údržby drenáže, které bylo zřízeno listinami:

- Rozhodnutí pozemkového úřadu 346/1995

- Opatření MZe o zrušení Zemědělské vodohospodářské správy k 30.6.2012 Ministerstvo zemědělství č.j. - 192140/2011 -MZE - 12142 ze dne 9.12.2011

Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch:

- Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 00020478

a vázne na:

- Parcela: 1110

Zpět na výpis dražeb