Rodinný dům, obec Lenora, okr. Prachatice - OPAKOVANÁ DRAŽBA - 2.KOLO - ODROČENO - INSOLVENCE


  • Jednací číslo: 182 EX 2272/13
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Odročeno
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 1 510 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 250 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 755 000,00 Kč
  • Datum dražby: 30. 1. 2020 10:00
  • Okres: Prachatice
  • Místo: elektronicky na Lenora

Popis dražby

~~- pozemek parc. číslo St. 181 o výměře 327 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, součástí je stavba: Lenora, č.ú. 62, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. St. 81
- pozemek parc. č. 319/55, o výměře 810 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek parc. č. 396/9, o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
 vše zapsáno v katastrálním území Lenora, obec Lenora, okres Prachatice na listu vlastnictví č. 608 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice,
 včetně příslušenství, které tvoří:
 a) u vedlejší stavby:
 Na obytnou část rodinného domu, vpravo (pohled z příjezdové komunikace), navazuje
 přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou eternitovými
šablonami, na kterou vzadu navazuje přízemní, dřevěná vedlejší stavba „kůlna“ s pultovou
 střechou krytou eternitovými šablonami.
 b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - dřevěné latě na betonových sloupcích
- opěrná zídka (kamenná)
- vrátka dřevěná
- venkovní schody (ocelová k-ce s dřevěnými stupni)
- zpevněné plochy (betonové)
- zpevněné plochy (panelové)
- přípojky IS

Exekuční řízení bylo zahájeno do 31.12.2012. Jelikož dle přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., jímž byl exekuční řád a též občanský soudní řád novelizován s účinností ke dni 1.1.2013, se řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Fotografie

Soubory

K dražbě nejsou přiřazené žádné soubory.
Zpět na výpis dražeb