Pozemky v Moravčicích, okr. Jičín


  • Jednací číslo: 182 EXD 1/2019
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Nařízená
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 4 088 640,00 Kč
  • Dražební jistota: 1 000 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 4 088 640,00 Kč
  • Datum dražby: 17. 10. 2019 10:00

Popis dražby

- pozemek parcela č. 28/4 o výměře 33 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
- pozemek parcela č. 41/3 o výměře 197 m2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé
- pozemek parcela č. 41/4 o výměře 833 m2, orná půda, zemědělský půdní fond
- pozemek parcela č. 41/129 o výměře 15973 m2, orná půda, zemědělský půdní fond
vše v katastrálním území Moravčice, obec Jičín, okres Jičín, zapsáno na LV č. 488 pro Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

~~Jako dražitel se může elektronické dražby zúčastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na dražebním serveru: http://drazby.exekutorka.cz, jejíž totožnost byla ověřena (verifikována), k této dražbě se prostřednictvím dražebního serveru http://drazby.exekutorka.cz přihlásí a zaplatí dražební jistotu ve výši a za podmínek stanovených touto dražební vyhláškou.

Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni nejdříve se zaregistrovat do systému elektronických dražeb na adrese http://drazby.exekutorka.cz nejpozději do úterý 08.10.2019 a posléze ověřit svou totožnost nejpozději do pátku 11.10.2019 před zahájením dražby.

V případě, že se zájemce registruje pozdě do dražebního portálu, nebude mu povolena účast na dražbě!!!!

Ověření totožnosti je možno provést pouze třemi způsoby:

1. ZASLÁNÍM FORMULÁŘE (formulář je k dispozici při registraci zájemce na dražebním serveru http://drazby.exekutorka.cz/) s úředně ověřeným podpisem do sídla Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, Česká republika. V tomto případě je nutné doručení nejpozději do pátku 11.10.2019 přede dnem zahájení dražebního jednání nebo v téže lhůtě osobně na podatelně v sídle Exekutorského úřadu Praha 8, Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, Česká republika. V případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je NUTNÉ předložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen přiložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a zůstanou uloženy v seznamu dražitelů!

2. OSOBNÍ NÁVŠTĚVOU Exekutorského úřadu Praha 8, soudního exekutora Mgr. Jany Kalistové, se sídlem Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, Česká republika nejpozději do pátku 11.10.2019 přede dnem zahájení dražebního jednání. Totožnost bude ověřena dle platného dokladu totožnost, v případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné předložit také originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a zůstanou uloženy v seznamu dražitelů!

3. ZASLÁNÍM FORMULÁŘE S AUTORIZOVANOU KONVERZÍ - Stáhněte si formulář v PDF (dostupný na dražebním serveru po přihlášení se ke svému účtu. Formulář podepište a podpis nechte úředně ověřit (u notáře nebo na kterémkoli kontaktním místě CzechPOINT). Na kontaktním místě CzechPOINT nechte u dokumentu s ověřeným podpisem provést autorizovanou konverzi a zkonvertovaný dokument zašlete e-mailem na adresu drazby@exekutorka.cz. V případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je NUTNÉ také předložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen přiložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a zůstanou uloženy v seznamu dražitelů! V tomto případě je nutné doručení také nejpozději do pátku 11.10.2019 přede dnem zahájení dražebního jednání.

Jinými způsoby, které nejsou výše uvedené, nelze totožnost prokázat.

Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí, kteří jsou registrovanými dražiteli a jejichž totožnost byla ověřena a k této dražbě se na dražebním serveru http://drazby.exekutorka.cz přihlásí, jsou povinni zaplatit dražební jistotu v předstihu  bezhotovostní platbou nejpozději do úterý 15.10.2019 na účet soudního exekutora č.ú. 3316959369/0800 vedeného u České Spořitelny a.s. Variabilní symbol (!!!!!!!!!!) bude vygenerován každému registrovanému a verifikovanému dražiteli, který se k dražbě přihlásí, individuálně. Platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem s uvedením specifického symbolu, do kterého dražitelé uvedou buď rodné číslo (v případě fyzických osob) nebo IČ (v případě právnických osob). Do detailu platby nebo zprávy pro příjemce uvede registrovaný dražitel „dražební jistota“. Pokud bude platba provedena pod jiným variabilní symbolem než přiděleným variabilním symbolem, nebude k platbě přihlíženo.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla a byla připsána na účet exekutora dne 15.10.2019. Dražitelé se upozorňují, aby skládali dražební jistotu na účet soudního exekutora v dostatečném předstihu, aby nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů. Zájemci o elektronickou dražbu jsou povinni před zahájením dražebního jednání prokázat úhradu stanovené jistoty.

 

Zpět na výpis dražeb