Zemědělské pozemky Brno-venkov


  • Jednací číslo: 182 EX 149/22
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Připravovaná
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 1 384 330,00 Kč
  • Dražební jistota: 300 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 922 887,00 Kč
  • Datum dražby:

Popis dražby

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1456/8 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1490/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2351/7 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2351/37 - ostatní plocha, pozemku p.č. 5589 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 5819 - orná půda, pozemku p.č. 5856 - orná půda, pozemku p.č. 5884/1 - orná půda, pozemku p.č. 6064/25 - ostatní plocha, pozemku p.č. 6068/7 - ostatní plocha, pozemku p.č. 6068/9 - ostatní plocha a pozemku p.č. 6068/17 - ostatní plocha, vše v k.ú. Rosice u Brna, obec Rosice, okres Brno-venkov. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Rosice nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Pozemek p.č. 1456/8 se nachází v odlehlé severozápadní části zastavěného území obce Rosice a je přístupný po nezpevněných pozemcích ve vlastnictví různých subjektů. Dle platného územního plánu obce Rosice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek veden v plochách stabilizovaných: „BI - plocha bydlení individuálního.“ Na pozemku se nachází náletové dřeviny.

Pozemek p.č. 1490/2 je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Na pozemku se nachází náletové dřeviny. Pozemky je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 2351/7 a p.č. 2351/37 se nachází v severozápadní části katastrálního území v rovinném terénu a tvoří jednotný funkční celek. Na pozemcích se nachází nezpevněná účelová komunikace.

Pozemek p.č. 5589 je situován v okrajové části zastavěného území obce Rosice, v mírně sklonitém terénu, s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6023 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky. Dle platného územního plánu obce Rosice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek veden v plochách stabilizovaných: „KZ - plocha krajinné zeleně.“ Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 5819 se nachází v okrajové části zastavěného území obce Rosice, s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5823 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 5856 je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5749 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 5884/1 se nachází v severovýchodní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5891/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 6064/25 je situován v odlehlé severozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny.

Pozemky p.č. 6068/7, p.č. 6068/9 a p.č. 6068/17 se nachází v odlehlé severozápadní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:

- nebyly zjištěny

Záporné stránky oceňovaných nemovitostí:

- pozemky v současné době využitelné pouze pro zemědělské účely

 

Existence věcného břemene zřizování a provozování vedení údržby a úprav telekomunikačního vedení, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 8.3.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.3.2002. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Arelion Czech Republic a.s. (dříve Telia Carrier Czech Republic a.s.), K Červenému dvoru 3269/25a, Strašnice, 130 00 Praha 3 a vázne na: parcela: 5856

 

Zpět na výpis dražeb