Pozemky Rosice u Brna


  • Jednací číslo: 182 EX 149/22
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Připravovaná
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 1 542 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 400 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 1 028 000,00 Kč
  • Datum dražby:

Popis dražby

pozemek p.č. 655/3 - ostatní plocha, pozemek p.č. 679/151 - ostatní plocha, pozemek p.č. 3528/6 - ostatní plocha, pozemek p.č. 3528/7 – ostatní plocha a pozemek p.č. 6064/23 - ostatní plocha, vše v k.ú. Rosice u Brna, obec Rosice, okres Brno-venkov.

Pozemky p.č. 655/3 a p.č. 679/151 jsou situovány v okrajové části zastavěného území obce Rosice v rovinném terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích 610/153 - orná půda, p.č. 610/150 - orná půda, p.č. 610/149 – orná půda, p.č. 679/149 - ostatní plocha a p.č. 679/148 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice a po zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 610/152 - orná půda, p.č. 679/127 - ostatní plocha a p.č. 610/151 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Dle dostupných podkladových materiálu se jedná o veřejnou místní komunikaci.

Dle platného územního plánu obce Rosice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky vedeny v plochách:

- p.č. 655/3 - plochy stabilizované: „B - plocha bydlení“ - příslušenství pozemku tvoří venkovní úpravy (oplocení z drátěného pletiva na ocelových sloupcích a betonové podezdívce a drátěné pletivo na ocelových sloupcích a 3x vrátka ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva).

- p.č. 679/151 - plochy stabilizované: „P - plocha veřejných prostranství“ Pozemky p.č. 3528/6 a p.č. 3528/7 jsou situovány v okrajové části zastavěného území v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněných pozemcích. Na pozemcích se nachází nezpevněná komunikace.

Pozemek p.č. 6064/23 se nachází v odlehlé, severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny.

Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:

- pozemek p.č. 655/3 v ÚP jako „B - plocha bydlení“

Záporné stránky oceňovaných nemovitostí:

- pozemek p.č. 6064/23 v současné době využitelný pouze pro zemědělské účely

 

Existence věcného břemene zřizování a provozování vedení distribuční soustavy spočívající v umístění nového nadzemního vedení VN a podpěrného bodu v souladu s geom. plánem č. 2143-396/2008, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 27.10.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.11.2010. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch:

- EG. D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

a vázne na:

- parcela: 3528/6

- parcela: 3528/7

Zpět na výpis dražeb