Lesní pozemky, k.ú. a obec Holubov, okres Český Krumlov


 • Jednací číslo: 182 EX 14474/14
 • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
 • Stav dražby: Připravovaná
 • Typ dražby: Elektronická
 • Cena: 0,00 Kč
 • Dražební jistota:
 • Nejnižší podání:
 • Datum dražby: 21. 12. 2017 13:04

Popis dražby

PŘEDMĚTEM DRAŽBY konané dne 21.12.2017 byly tyto nemovité věci a jejich příslušenství:

 • pozemek parcela č. 943/6 o výměře 4693 m2, lesní pozemek; menší chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území, v katastrálním území Holubov, obec Holubov, okres Český Krumlov,  zapsáno na LV č. 1053 pro Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov.

Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):

 • pozemek parcela č. 440/2 o výměře 1529 m2, lesní pozemek; menší chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území,
 • pozemek parcela č. 943/5 o výměře 1834 m2, lesní pozemek; menší chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území,
 • pozemek parcela č. 943/6 o výměře 4693 m2, lesní pozemek; menší chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území,
 • pozemek parcela č. 1049/1 o výměře 7008 m2, lesní pozemek; menší chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území,
 • pozemek parcela č. 1093/17 o výměře 3267 m2, lesní pozemek; menší chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území,
 • pozemek parcela č. 1093/18 o výměře 1825 m2, lesní pozemek; menší chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území,

vše v katastrálním území Holubov, obec Holubov, okres Český Krumlov,  zapsáno na LV č. 1053 pro Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov.

 

Pozemky jsou situovány v intravilánu obce Holubov.
Celá oblast je zařazena do LO 12, kategorie 10 - les hospodářský.
Jedná se o lesní pozemky s lesním porostem o celkové výměře 20156 m2.Hranice jednotlivých parcel nejsou označeny a nejsou patrné!
Místním šetřením bylo zjištěno, že pozemky č. 440/2, 1049/1, 1093/17 byly vytěženy. Na těchto pozemcích se nenachází výsadba nového porostu - jen náletové křoviny.

Blíže popis u jednotlivých parcel:

 • p.p.č. 440/2 o výměře 1529 m2, se nachází na svahu k S., označení v LHO - oddělení 21, dílec A, porost m, porostní skupina 10, pásmo ohrožení D. V LHO je uveden porost SM/Picea abies, ve věku 94 let, bonita 2, zakmenění 7, zastoupení 100%. V době místního šetření je celá parcela vytěžena, nachází se zde jen bylinná buřeň a náletové  křoviny (bez černý, líska), které nejsou oceňovány. Pozemek je zařazen do LT 3J1 -lipová javořina.
 • p.p.č. 943/5 o výměře 1834 m2, se nachází na svahu k Z. Označení v LHO - oddělení20, dílec G, porost f, porostní skupina 9, pásmo ohrožení D. V LHO je uvedena dřevina BO/Pinus sylvestris, ve věku 90 let, bonita 5, zakmenění 9, zastoupení 100%.V době místního šetření popis odpovídá skutečnosti. Pozemek je zařazen do LT 3N2 - kamenitá kyselá dubová bučina.
 • p.p.č. 943/6 o výměře 4693 m2, se nachází na svahu k Z. Označení v LHO - oddělení20, dílec G, porost e, porostní skupina 9, pásmo ohrožení D. V LHO je uvedena dřevina BO/Pinus sylvestris, ve věku 90 let, bonita 6, zakmenění 10, zastoupení100%. V době místního šetření popis odpovídá skutečnosti. Pozemek je zařazen do LT 3N2 - kamenitá kyselá dubová bučina.
 • p.p.č. 1049/1 o výměře 7008 m2, se nachází na svahu k S., označení v LHO - oddělení20, dílec E, porost d, porostní skupina 0, pásmo ohrožení D. V LHO je uvedena holina. V době místního šetření je celá parcela vytěžena, nachází se zde jen bylinná buřeň a náletové křoviny (bez černý, líska), které nejsou oceňovány. Pozemek je zařazen do LT 2K9 - kyselá buková doubrava.
 • p.p.č. 1093/17 o výměře 3267 m2, se nachází na svahu k SV., označení v LHO -oddělení 21, dílec C, porost h, porostní skupina 9, pásmo ohrožení D. V LHO jsou uvedeny dřevinyBO/Pinus sylvestris a SM/Picea abies ve věku 89-90 let, bonita 5,zakmenění 7.V době místního šetření je celá parcela vytěžena, nachází se zde jen bylinná buřeň a jednotlivé výstavky BO/Pinus sylvestris, ve věku 90 let, bonita 5,zakmenění 1, zastoupení 100%.Pozemek je zařazen do LT 4K6 - kyselá bučina.
 • p.p.č. 1093/18 o výměře 1825 m2, se nachází na svahu k SV. Označení v LHO -oddělení 21, dílec C, porost h, porostní skupina 3, pásmo ohrožení D. V LHO jsou uvedeny dřeviny BO/Pinus sylvestris, ve věku 31 let, bonita 3, zakmenění 9, zastoupení 70%, BR ve věku 31 let, zastoupení 13%, bonita 2, zakmenění 9, SM/Picea abies, ve věku 31let, bonita 3 , zakmenění 9, zastoupení 10 % a MD ve věku31let,bonita 2, zakmenění 9, zastoupení 7%. V době místního šetření popis odpovídá skutečnosti. Pozemek je zařazen do LT 4K6 - kyselá bučina.
Zpět na výpis dražeb