Pozemky, orná půda v k.ú. Moravčice, obec Jičín


 • Jednací číslo: 182 EX 1568/17
 • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
 • Stav dražby: Připravovaná
 • Typ dražby: Elektronická
 • Cena: 706 000,00 Kč
 • Dražební jistota:
 • Nejnižší podání:
 • Datum dražby:

Popis dražby

I.
Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):

 • pozemek parcela č. 28/4 o výměře 33 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
 • pozemek parcela č. 41/3 o výměře 197 m2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé
 • pozemek parcela č. 41/4 o výměře 833 m2, orná půda, zemědělský půdní fond
 • pozemek parcela č. 41/129 o výměře 15973 m2, orná půda, zemědělský půdní fond

vše v katastrálním území Moravčice, obec Jičín, okres Jičín,
zapsáno na LV č. 488 pro Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.


II.
Příslušenství nemovitých věcí, které se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):
Není známo příslušenství nemovitých věcí uvedených ve výroku I.


III.
Známá věcná břemena a předkupní, která prodejem nemovitých věcí uvedených ve výroku I. v dražbě nezaniknou (ust. §336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.):

a)
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení + údržby a úprav podzemního vedení telekomunikační sítě v rozsahu geometrického plánu č. 109-179/200.
Oprávněný z věcného břemena: České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900, Praha 6, RČ/IČO: 24738875
Dotčené parcely č.: 41/3, 41/4, 28/4, 41/129
Sp. zn. KN: Z-14197/2011-604, Z-4874/2014-604

b)
Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
Oprávněný: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 50601 Jičín, RČ/IČO: 00271632
Dotčené parcely: 41/3, 41/4
Sp. zn. KN: Z-7113/2011-604

c)
Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
Oprávněný: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, RČ/IČO: 70889546
Dotčené parcely: 28/4, 41/129
Sp. zn. KN: Z-4874/2014-604

d)
Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
Oprávněný: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 50601 Jičín, RČ/IČO: 00271632
Dotčené parcely: 28/4, 41/129
Sp. zn. KN: Z-4874/2014-604


IV.
Další známá věcná břemena, výměnky, nájemní práva, pachtovní práva a další předkupní, která prodejem nemovitých věcí uvedených ve výroku I. v dražbě nezaniknou mimo věcného břemena a předkupního práva uvedeného ve odstavci III., se neurčují.

 

~~POZN. k předkupním právům:

V době vydání usnesení o ocenění jsou předkupní práva na příslušném LV zapsána, nebyla vymazána, proto byly uvedeny v usnesení o ocenění.
Dle sdělení Města Jičína a Královehradeckého kraje však Územní plán pro město Jičín ve znění změny č. 1 s účinností ode dne 15. 7. 2017 ve vztahu k předmětným pozemkům již nevymezuje veřejně prospěšnou stavbu s uplatněním předkupního práva pro Královéhradecký kraj ve smyslu ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.
Problematiku zániku předkupního práva řeší formou vkladu do katastru nemovitostí katastrální zákon ( např.§ 11 odst.1 písm.g) zákona č. 256/2013 Sb. ). Jelikož s touto věcí – zánikem velkého počtu předkupních práv hromadně u velkého množství pozemků vlivem změny územního plánu - nemá katastrální úřad ani úřad územního plánování zkušenosti, bylo ve věci zahájeno jednání. Věc výmazu uplatněných předkupních práv z katastru bude ve spolupráci Města Jičína a katastrálního úřadu v Jičíně řešena v průběhu několika následujících měsíců.

Fotografie

Zpět na výpis dražeb