Pozemky - orná půda v k.ú. a obci Bánov


 • Jednací číslo: 182 EX 7807/14
 • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
 • Stav dražby: Připravovaná
 • Typ dražby: Elektronická
 • Cena: 162 600,00 Kč
 • Dražební jistota:
 • Nejnižší podání:
 • Datum dražby:

Popis dražby

I.
Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):

 • pozemek parcela č. 6166 o výměře 10392 m2, orná půda, přírodní rezervace nebo přírodní památka, zemědělský půdní fond
 • pozemek parcela č. 6962 o výměře 3278 m2, orná půda, zemědělský půdní fond

vše v katastrálním území Bánov, obec Bánov, okres Uherské Hradiště,
zapsáno na LV č. 1816 pro Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod.

II.
Příslušenství nemovitých věcí, které se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):

 • Není známo příslušenství pozemku par. č. 6166 o výměře 10392 m2, orná půda, přírozní rezervace nebo přírodní památka, zemědělský půdní fond, zapsané na LV 1816, k.ú. Bánov.
 • U pozemku parc. č. 6962 o výměře 3278 m2, orná půda, zemědělský půdoní fond, zapsané na LV 1816, k.ú. Bánov, představuje příslušenství nemovitých věcí:
  • čerpací zařízení včetně plechového zastřešení, které je pozůstatkem závlahového systému pořízeného a využívaného v minulosti bývalým zemědělským družstvem, v současné době je systém nefunkční, neboť podstatné části závlahové soustavy umístěné na jiných pozemcíh v katastru obce byly ostraněny.

III.
Známá věcná břemena, výměnky, nájemní práva, pachtovní práva a předkupní, která prodejem nemovitých věcí uvedených ve výroku I. v dražbě nezaniknou, se určují:
Hlavní vodovodní přivaděč podél východní hranice pozemku parc. č. 6962, k.ú. Bánov, který je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice, jehož provozovatelem jse společnost SKV., a.s. a na pozemku tedy vázne, i přes to, že není zápsáno v katastru nemovitostí, věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě. Rozsah služebnosti inženýrské sídě váznoucí na tomto pozemku není přesně vymezen, k dispozici je pouze zákres trasy vodovodního přivaděče – řadu V-1b z PVC trub Ø 160 mm – v měřítku 1:500. K ochraně vodovodního řadu před poškozením je vymezeno ochranné prásmo, tedy prostor v bezprostřední blízkosti vodovodního řádu určený k zajištění jeho provozuschopností. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5 m, celkem se tedy jedná o pás široký cca 3,2m.

Fotografie

Zpět na výpis dražeb