Ochranná známka "KULTURA.CZ" - opětovná dražba


 • Jednací číslo: 182 EX 1611/17
 • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
 • Stav dražby: Nařízená
 • Typ dražby: Elektronická
 • Cena: 23 500,00 Kč
 • Dražební jistota: 1 000,00 Kč
 • Nejnižší podání: 9 478,00 Kč
 • Datum dražby: 25. 4. 2019 10:00
 • Okres: Praha
 • Místo: elektronicky na Praha

Popis dražby

Specifikace ochranné známky - viz výpis z ÚPV.

 • Číslo zápisu: 348367
 • (511) Třídy výrobků a služeb: 35, 38, 42
 • (531) Obrazové třídy: 3.13.1, 4.5.13, 9.1.10, 27.5.7, 29.1.3, 29.1.5
 • (220) Datum podání přihlášky: 12.11.2014 CZ
 • (320) Datum práva přednosti: 12.11.2017
 • (330) Země priority: CZ
 • Datum zveřejnění přihlášky: 03.06.2015 CZ
 • (151) Datum zápisu: 09.09.2015 CZ
 • (730) Přihlašovatel/vlastník: Kultura.cz, s.r.o., Podbělohorská 1341/23, Praha 5 - Smíchov, 15000, Česká republika
 • (812) Země původu: Česká republika
 • Barevná
 • Stav dokumentu: Platný dokument
 • Druh: Kombinovaná

Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni nejdříve se zaregistrovat do systému elektronických dražeb na adrese http://drazby.exekutorka.cz nejpozději do 19.04.2019 a posléze ověřit svou totožnost nejpozději do 23.04.2019 před zahájením dražby.

V případě, že se zájemce registruje pozdě do dražebního portálu, nebude mu povolena účast na dražbě!!!!

Ověření totožnosti je možno provést pouze třemi způsoby:

 1. ZASLÁNÍM FORMULÁŘE (formulář je k dispozici při registraci zájemce na dražebním serveru http://drazby.exekutorka.cz/) s úředně ověřeným podpisem do sídla Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, Česká republika. V tomto případě je nutné doručení nejpozději do 23.04.2019 přede dnem zahájení dražebního jednání nebo v téže lhůtě osobně na podatelně v sídle Exekutorského úřadu Praha 8, Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, Česká republika. V případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je NUTNÉ předložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen přiložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a zůstanou uloženy v seznamu dražitelů!
 2. OSOBNÍ NÁVŠTĚVOU Exekutorského úřadu Praha 8, soudního exekutora Mgr. Jany Kalistové, se sídlem Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, Česká republika nejpozději do 23.04.2019 přede dnem zahájení dražebního jednání. Totožnost bude ověřena dle platného dokladu totožnost, v případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné předložit také originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a zůstanou uloženy v seznamu dražitelů!
 3. ZASLÁNÍM FORMULÁŘE S AUTORIZOVANOU KONVERZÍ - Stáhněte si formulář v PDF (dostupný na dražebním serveru po přihlášení se ke svému účtu. Formulář podepište a podpis nechte úředně ověřit (u notáře nebo na kterémkoli kontaktním místě CzechPOINT). Na kontaktním místě CzechPOINT nechte u dokumentu s ověřeným podpisem provést autorizovanou konverzi a zkonvertovaný dokument zašlete e-mailem na adresu drazby@exekutorka.cz. V případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je NUTNÉ také předložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen přiložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a zůstanou uloženy v seznamu dražitelů! V tomto případě je nutné doručení také nejpozději do 23.04.2019  přede dnem zahájení dražebního jednání.

Jinými způsoby, které nejsou výše uvedené, nelze totožnost prokázat.

Zájemci o koupi dražených movitých věcí, kteří jsou registrovanými dražiteli a jejichž totožnost byla ověřena a k této dražbě se na dražebním serveru http://drazby.exekutorka.cz přihlásí, jsou povinni zaplatit dražební jistotu v předstihu bezhotovostní platbou nejpozději do 24.04.2019 na účet soudního exekutora č.ú. 3316959369/0800 vedeného u České Spořitelny a.s. Variabilní symbol (!!!!!!!!!!) bude vygenerován každému registrovanému a verifikovanému dražiteli, který se k dražbě přihlásí, individuálně. Platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem s uvedením specifického symbolu, do kterého dražitelé uvedou buď rodné číslo (v případě fyzických osob) nebo IČ (v případě právnických osob). Do detailu platby nebo zprávy pro příjemce uvede registrovaný dražitel „dražební jistota“. Pokud bude platba provedena pod jiným variabilní symbolem než přiděleným variabilním symbolem, nebude k platbě přihlíženo.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li jeden pracovní den (do 12 hodin tohoto dne), tj. do 24.04.2019 12:00 hod před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla. Dražitelé se upozorňují, aby skládali dražební jistotu na účet soudního exekutora v dostatečném předstihu, aby nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů. Zájemci o elektronickou dražbu jsou povinni před zahájením dražebního jednání prokázat úhradu stanovené jistoty.

Výše minimálního příhozu se stanovuje částkou ve výši 1.000,- Kč.

Zpět na výpis dražeb