Rodinný dům a zahrada v k.ú. a obci Dobrochov, okres Prostějov


 • Jednací číslo: 182 EX 3115/17
 • Vyřizuje: Mgr. Jana Čábelková
 • Stav dražby: Odročeno
 • Typ dražby: Elektronická
 • Cena: 2 350 000,00 Kč
 • Dražební jistota: 700 000,00 Kč
 • Nejnižší podání: 1 566 667,00 Kč
 • Datum dražby: 21. 6. 2018 10:00

Popis dražby

I.
Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):

 • pozemek parcela č. 65 o výměře 1699  m2, zahrada, zemědělský půdní fond
 • pozemek parcela č. 66 o výměře 105 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
 • pozemek parcela č. 67 o výměře 1158 m2, zastavěná plocha a nádvoří
  • na pozemku stojí stavba: Dobrochov, č.p. 5, rod. dům
 • stavba Dobrochov, č.p. 5, rod. dům, na parcele č. 67

vše v katastrálním území Dobrochov, obec Dobrochov, okres Prostějov,
zapsáno na LV č. 228 pro Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.

II.
Příslušenství nemovitých věcí, které se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):
Příslušenství nemovitých věcí představuje:
příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby: Na obytnou část rodinného domu vzadu vlevo (pohled ze dvora) navazuje přízemní, zděná stodola se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Za rodinným domem dále je situována přízemní stodola ze smíšeného zdiva a se sedlovou střechou krytou taškou pálenou.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích
- vrata dřevěná
- zpevněné plochy (betonové)
- zpevněné plochy (dlážděné)
- studna
- zemní sklep 2x
- udírna zděná
- přípojky IS

 

Zpět na výpis dražeb