Zem stav. bez čp/če, k.ú. Popice u Znojma, obec a okres Znojmo


 • Jednací číslo: 182 EX 1224/15
 • Vyřizuje: Mgr. Jana Čábelková
 • Stav dražby: Připravovaná
 • Typ dražby: Elektronická
 • Cena: 20 000,00 Kč
 • Dražební jistota:
 • Nejnižší podání:
 • Datum dražby:

Popis dražby

Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):

 • Stavba bez čp/če, zem. stav, na parcele č. 165/2, LV 10002, rozsáhlé chráněné území

vše v katastrálním území Popice u Znojma, obec Znojmo, okres Znojmo,
zapsáno na LV č. 172 pro Katastrální úřad pro Jihomoravský  kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.


Příslušenství nemovitých věcí, které se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):

 • Není známo příslušenství nemovitých věcí uvedených ve výroku I.


Známá věcná břemena, výměnky, nájemní práva, pachtovní práva a předkupní, která prodejem nemovitých věcí uvedených ve výroku I. v dražbě nezaniknou:

 • Věcné břemeno užívání ze dne 19.5.1997, právní účinky vkladu ke dni 21.5.1997
  • Oprávnění pro: Briestenská Marta, Briestenský Emanuel Mgr.
  • Povinnost pro: Stavba: bez čp/če na parc. 165/2
Zpět na výpis dražeb