Garáž, obec Ostrava, k.ú. Nová Ves u Ostravy, okres Ostrava-město


 • Jednací číslo: 182 EX 4310/14
 • Vyřizuje: Mgr. Jana Čábelková
 • Stav dražby: Nařízená
 • Typ dražby: Elektronická
 • Cena: 80 000,00 Kč
 • Dražební jistota: 25 000,00 Kč
 • Nejnižší podání: 53 333,00 Kč
 • Datum dražby: 25. 4. 2019 10:00

Popis dražby

I.
Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):

 • pozemek parcela č. St. 297/1 o výměře 26  m2, zastavěná plocha a nádvoří;
  • součástí je stavba: bez čp/če, garáž,
  • stavba stojí na pozemku p.č.: St. 297/1

vše v katastrálním území Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, okres Ostrava-město,
zapsáno na LV č. 1173 pro Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava

II.
Příslušenství nemovitých věcí, které se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):
Příslušenství nemovitých věcí představuje:
příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- přípojky IS

 

Celkový popis předmětu dražby:
Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v místní části Nová Ves, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 475/5 - ostatní plocha a dále po veřejné, nezpevněné na pozemku p.č. 475/5 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 20 m od předmětu
ocenění.
Dle informací ČSÚ je ve městě Ostrava možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 35 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

 

Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni nejdříve se zaregistrovat do systému elektronických dražeb na adrese http://drazby.exekutorka.cz nejpozději do 22.4.2019 a posléze ověřit svou totožnost nejpozději do 23.4.2019 před zahájením dražby . V případě, že se zájemce registruje pozdě do dražebního portálu, nebude mu povolena účast na dražbě!!!!

Ověření totožnosti je možno provést pouze třemi způsoby:

1. ZASLÁNÍM FORMULÁŘE (formulář je k dispozici při registraci zájemce na dražebním serveru http://drazby.exekutorka.cz/) s úředně ověřeným podpisem do sídla Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, Česká republika. V tomto případě je nutné doručení nejpozději do 23.4.2019 přede
dnem zahájení dražebního jednání nebo v téže lhůtě osobně na podatelně v sídle Exekutorského úřadu Praha 8, Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, Česká republika. V případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je NUTNÉ předložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen přiložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a zůstanou uloženy v seznamu dražitelů!

2. OSOBNÍ NÁVŠTĚVOU Exekutorského úřadu Praha 8, soudního exekutora Mgr. Jany Kalistové, se sídlem Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, Česká republika nejpozději do 23.4.2019 přede dnem zahájení dražebního jednání. Totožnost bude ověřena dle platného dokladu totožnost, v případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné předložit také originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a zůstanou uloženy v seznamu dražitelů!

3. ZASLÁNÍM FORMULÁŘE S AUTORIZOVANOU KONVERZÍ - Stáhněte si formulář v PDF (dostupný na dražebním serveru po přihlášení se ke svému účtu. Formulář podepište a podpis nechte úředně ověřit (u notáře nebo na kterémkoli kontaktním místě CzechPOINT). Na kontaktním místě CzechPOINT nechte u dokumentu s ověřeným podpisem provést autorizovanou konverzi a zkonvertovaný dokument zašlete e-mailem na adresu drazby@exekutorka.cz. V případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je NUTNÉ také předložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen přiložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a zůstanou uloženy v seznamu dražitelů! V tomto případě je nutné doručení také nejpozději do 23.4.2019 přede dnem zahájení dražebního jednání.

Jinými způsoby, které nejsou výše uvedené, nelze totožnost prokázat.

 

 

Fotografie

Zpět na výpis dražeb