Exekuční návrh

Potřebujete podat Exekuční návrh?

Vyplňte následující formulář a ze zadaných údajů Vám bude vygenerován dokument v PDF formátu.


Formulář v současné době prochází opravou, ale je funkční. Při vyplňování právnické osoby prosím vyplňujte příslušná pole v dolní sekci Oprávněného a Povinného a zaklikněte právnickou osobu. Děkujeme za pochopení

Vstupní data pro vytvoření exekučního návrhu:


Oprávněný 1

Pokud je oprávěný podnikající fyzickou osobou:

Pokud je oprávěný zastoupen právním zástupcem:

Povinný 1

Pokud je povinný podnikající fyzickou osobou:

Způsob plnění


Exekuční titul 1


Úhrady


Podle ust. § 43a odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) se provedením exekuce na návrh oprávněného ..., proti povinnému ...,dle ... vydaného ..., jenž nabyl právní moci dne ... a je vykonatelný, uhradit oprávněnému
a k vymožení povinnosti uhradit náklady s exekucí spojené pověřenému soudnímu exekutorovi a oprávněnému pověřuje soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6
dne